Thực hiện kế hoạch năm học  2019-2020, đồng thời khuyến khích Giáo viên, học sinh nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật, vận dụng những kiến thức học được để giải quyết những vấn đề thực tiễn ..